RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
(Ogólna klauzula informacyjna)

Jako Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdańsku w świetle przepisów prawa jesteśmy administratorami danych osobowych Państwa, jako Klientów i Beneficjentów punktów pomocy i poradni prowadzonych przez Stowarzyszenie mieszczących się w:

 1. Gdańsku – adres: ul. Grunwaldzka 56 lok. 107, 80-241 Gdańsk
 2. Sopocie - adres punktu: ul. Niepodległości 728 lok.1, 81-840 Sopot;
 3. Słupsku - adres punktu: al. Jana Pawła II 1 lok.714, 76-200 Słupsk;
 4. Lęborku - adres punktu: ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork;
 5. Bytowie - adres punktu: ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów;
 6. Chojnicach - adres punktu: ul. Strzelecka 31A lok.5, 89-600 Chojnice;
 7. Człuchowie - adres punktu: ul. Szczecińska 4, 77-300 Człuchów;
 8. Ustce - adres punktu: ul. Grunwaldzka 13, 76-270 Ustka;
 9. Gdańsku - adres punktu: ul. Kartuska 63-65, 80-141 Gdańsk;
 10. Pruszczu Gdańskim – adres punktu: ul. Raciborskiego 2a, 83-000 Pruszcz Gdański;
 11. Bydgoszczy – adres punktu: ul. Fordońska 422, 85-790 Bydgoszcz.

Spełniając obowiązek nałożony na nas treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na nas obowiązek prawny (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją prowadzonych przez nas projektów, tj.:
  • projekt Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy Program Potraumatycznej Aktywizacji Społeczno – Zawodowej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorskiego w latach 2014 – 2020,
  • pogram Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
  • program Aktywizacji Seniorów w ramach Rządowego Programu ASOS na lata 2014- 2020 finansowany z budżetu państwa, ze środków będących w dyspozycji Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej;
  • program Pomocy Postpenitencjarnej finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 2. Podanie Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Jeśli jednak prosimy Państwa o przekazanie nam danych z uwagi na Państwa uczestnictwo w jednym z realizowanych przez nas projektów finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej to dane te są konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji do projektu i udzielenia Państwu świadczeń i lub pomocy określonej danym projektem, bez uzyskania danych czynności te nie będą mogły być przeprowadzone.
 3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-241) przy ul. Grunwaldzkiej 56 lok.107, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000482895, NIP 5892012534, REGON 221980326. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktować można się z wyznaczonym przez Stowarzyszenie Inspektorem Ochrony Danych – Panią  Aliną Wiśniewską, adres e-mail: alinawisniew(at)wp(.)pl.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są przez nas wyłącznie w celu udzielenia pomocy i świadczeń lub innych usług zgodnie z realizowanymi przez Stowarzyszenie projektami, wymienionymi wyżej w pkt 1, w których Państwo uczestniczą.
 5. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są one także przekazywane przez nas do państwa trzeciego.
 6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych.
 7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnia roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego oraz obowiązków wynikających z realizacji projektów, o których mowa w pkt 1.
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO