Stowarzyszenie INTERIOS

Stowarzyszenie POMORSKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-PRAWNE „INTERIOS”

Stowarzyszenie POMORSKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-PRAWNE „INTERIOS” zostało zarejestrowane w KRS, w październiku 2013 roku.

Jego członkowie, założyciele i związani ze Stowarzyszeniem eksperci od 2005 roku aktywnie uczestniczą w wypracowaniu zintegrowanego systemu pomocy osobom po traumie w woj. pomorskim. Umiejętności psychotraumatologiczne zespół zdobywał we współpracy z Fundacją Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Zrealizowano projekt „Szkolenia kompetencyjne w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego – moduł podstawowy i terapeutyczny” wyróżniony na konferencji „Dobre pomysły z dobrej ręki” w grudniu 2006r. jako pomysł oparty o analizę potrzeb i wypracowany przez Miasto Gdynia system pomocy dziecku krzywdzonemu.

W latach 2009-2010 zespół ekspercki aktywnie włączał się w realizację projektu „Doskonalenie zawodowe – certyfikowani specjaliści Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii” (WND-POLK/08.01.01-22-045/08). Wówczas 17 specjalistów uzyskało międzynarodowe certyfikaty psychotraumatologa w zakresie psychoterapii i szkoleń wydane przez Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Obecnie zespół ekspercki jest zaangażowany w realizację projektu innowacyjnego, wdrażanego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim – Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej, z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich POKL.07.02.02-22-011/11.

W 2013 roku zespół ekspercki powołał własne Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne „Interios”, aby aktywnie nieść pomoc, szczególnie adresowaną do mniejszych obszarów gminnych, w których o pomoc zarówno terapeutyczną jak i prawną jest znacznie trudniej. Zespół wypracowuje dobre praktyki w dużych ośrodkach miejskich, a następnie przenosi je w rejony słabiej rozwinięte. Działania Stowarzyszenia uzupełniają ofertę wsparcia psychotraumatologicznego o poradnictwo prawne i działalność rozwoju psychospołecznego, postraumatycznego.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności Stowarzyszenie realizuje Projekt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach projektu, Stowarzyszenie udziela pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej i materialnej osobom pokrzywdzonym z terenu województwa pomorskiego.  

Aktualnie realizujemy też projekt finansowany z Unii Europejskiej mający na celu pomoc osobom bez pracy. Prowadzona jest terapia krótko i długoterminowa - indywidualna oraz grupowa, arteterapia, porady doradcy zawodowego. Organizujemy też szkolenia. Projekt potrwa do połowy 2023 r.

Do projektów już zrealizowanych przez Stowarzyszenie należą ponadto:

Projekt – pt. „Kompleksowe wsparcie rodzin z problemami alkoholowymi na terenie Miasta Gdańsk” współfinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
W ramach projektu udzielana była pomoc terapeutyczna i prawna rodzinom z Gdańska, które borykają się z problemami alkoholowymi.

Projekt „Akcja – reakcja” współfinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W ramach tego projektu Stowarzyszenie prowadziło pomoc terapeutyczną i prawną osobom starszym oraz ich opiekunom, w szczególności poprzez prowadzenie specjalnych grup psychoterapeutycznych i indywidualnych konsultacji.