Cele Stowarzyszenia INTERIOS

Cele jakie realizuje Stowarzyszenie:

 • powołanie ośrodka zajmującego się pomocą terapeutyczną i prawną, skierowanego m.in. do osób po wypadkach, w kryzysach psychicznych, doświadczających przemocy, mobingowanych, przeżywających wypalenie zawodowe;
 • wspieranie i współpracowanie ze służbami interwencyjnymi w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie województwa pomorskiego;
 • stworzenie platformy porozumienia między organizacjami, instytucjami zajmującymi się rozwiązaniami systemowymi oraz pomocą osobom w kryzysie;
 • prowadzenie opieki prawnej i terapeutycznej nad osobami będącymi ofiarami błędów medycznych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów prawa medycznego oraz zdarzeń medycznych;
 • wpływanie, w zakresie dozwolonym prawem, na organy prawodawcze i wykonawcze w zakresie tworzenia norm prawnych korzystnych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działań na rzecz pomocy postpenitencjarnej byłym osobom skazanym i ich rodzinom;
 • prowadzenie działań na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom;
 • propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej;
 • profilaktyka zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu;
 • upowszechnienie możliwości korzystania z różnych form pomocy psychologicznej i prawnej;
 • upowszechnienie idei dbania o kondycję psychiczną osób pracujących w obszarze pomocowym poprzez tworzenie interdyscyplinarnych grup superwizyjnych;
 • działania na rzecz pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności potrzebnych do rozwoju osobistego;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej;
 • tworzenie programów profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych i badawczych zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 • zmiana świadomości i kształtowania prawidłowych postaw w obszarze zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego, życia społecznego i rodzinnego;
 • inicjowanie i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami zajmującymi się pomocą osobom dotkniętym najróżniejszymi traumami, jak również podmiotami edukacyjnymi;
 • prowadzenie działalności na rzecz pomocy osobom bezrobotnym i ich rodzinom;
 • podejmowanie działań na rzecz środowisk związanych z pieczą zastępczą i rodzinami zastępczymi;
 • prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej w zakresie praw pacjenta, mechanizmów wzmacniających rolę pacjentów w procesie leczenia oraz decydowania  o przeznaczaniu środków publicznych na poszczególne cele związane z ochroną zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • niesienie kompleksowej pomocy prawnej, terapeutycznej i w miarę możliwości pomocy materialnej osobom pokrzywdzonym wskutek błędów medycznych, zdarzeń medycznych oraz zdarzeń niepożądanych, występujących w placówkach medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktywne uczestnictwo w działaniach władz publicznych rozwiązujących problemy związane z prawami pacjenta;
 • monitorowanie za pomocą dostępnych prawem środków, w tym m. in. dostępu do informacji publicznej, działań organów publicznych oraz instytucji i przedsiębiorstw korzystających ze środków publicznych, działających w sferze ochrony zdrowia;
 • kreowanie i moderowanie dialogu społecznego mającego na celu wypracowywanie rozwiązań służących zwiększeniu efektywności placówek ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pacjentów korzystających  z publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia;
 • współdziałanie z organami prawodawczymi przy opracowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów prawa mających znaczenie dla celów Stowarzyszenia.