Słupskie Centrum Interwencyjno Kryzysowe

SŁUPSKIE CENTRUM INTERWENCYJNO KRYZYSOWE
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

I. OGÓLNY OPIS ZADANIA

Zadanie polega na uruchomieniu pierwszego w Słupsku centrum interwencyjno kryzysowego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, oferującego wsparcie: prawne, psychologiczne, telefoniczne, osoby pierwszego kontaktu oraz zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem.

II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU

1. Zapewnieniu całodobowego schronienia na terenie Miasta Słupska wraz z wyżywieniem dla osób dorosłych oraz dzieci doświadczających przemocy w rodzinie z terenu Miasta Słupska

2. Zapewnieniu wsparcia interwencyjno-terapeutycznego dla osób dorosłych oraz dzieci doświadczających przemocy w rodzinie z terenu Miasta Słupska, poprzez:

a. pomoc prawną, w tym reprezentowanie naszych Beneficjentów w postepowaniach sądowych;

b. pomoc psychologiczną;

c. pomoc terapeutyczną - poprzez prowadzenie grup terapeutycznych dla dorosłych i dzieci;

d. pomoc osoby pierwszego kontaktu od poniedziałku do piatku w godz.14.00-20.00 oraz w soboty w godz. 9.00-13.00

e. interwencją zewnętrzną w miejscu doznania kryzysu

III. GRUPA ODBIORCÓW ZADANIA

Gruba odbiorców zadania jest zdefiniowana przez Urząd Miesta w Słupsku i są to mieszkańcy Słupska, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, poglądy itd doznający sytuacji kryzysowej w wyniku doświadczenia przemocy w rodzinie. Stowarzyszenie Interios przykłada wagę do ochrony jak najszerszych grup społecznych, w związku z czym np. kobiety po przemocy domowej będą korzystały ze wsparcia specjalistów kobiet. Stowarzyszenie Interios kieruje się zasadą niedyskryminacją w odniesieniu do żadnej grupy społęcznej, w związku z czym są przyjmowani wszystkie osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, bez względu na płeć, rasę, status materialny czy wiek. Nasze Centrum w Słupsku jest przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

IV. KADRA PROJEKTU

Pomocy prawnej udzielają tylko i wyłącznie radcowie prawni. Pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej udzielają tylko i wyłącznie psychologowie, którzy uzyskali tytuł magistra psychologii oraz certyfikowani terapeuci, zgodnie z przepisami Prezesa NFZ. Osobami pierwszego kontaktu są prawnicy oraz byli policjanci.