Zarządzanie i Skargi

 

Projekt jest zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Cyklem Projektów oraz Zarządzania adaptacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania ułatwiającego kontrolę obciążenia zasobów ludzkich, kosztów i harmonogramu realizacji zadań. Prowadzone jest zarządzanie ryzykiem kontrolujące poziom jakości zajęć, dokumentacji projektu, grup. Zarządzanie obejmuje zadania: identyfikacja i kolejność działań, opracowanie harmonogramu oraz kontrola harmonogramu, efektywność finansowa, w tym realizacja zapytań ofertowych, oraz stała weryfikacja jakości. Zadania w ramach zarządzania to również pozyskanie personelu, gromadzenie, przekazywanie, przechowywanie i dysponowanie (rozpowszechnianie) informacjami dotyczącymi projektu.

Personel zarządzający projektu jest przeszkolony z zagadnień równości płci. Projekt włącza pracowników i pracownice w planowanie, konsultacje zadań, ewaluację. Przewidziano zespół zróżnicowany ze względu na płeć, elastyczne formy i czas pracy pozwalające efektywnie pogodzić życie rodzinne i zawodowe pracowników młodych i starszych np. poprzez pracę i wynagrodzenie zadaniowe, dopasowanie godzin pracy analitycznej nad materiałem diagnostycznym oraz profilami kompetencji zawodowych do potrzeb i możliwości pracowników, czasu spędzanego z rodziną i poświęcanego na odpoczynek. Merytoryczne i finansowe decyzje wiążące w imieniu Wnioskodawcy podejmuje Koordynator Projektu .

Koordynator projektu - Anna Mackiewicz - nadzoruje całościowe wdrażanie projektu, prowadzi system sprawozdawczości, system procedur i obiegu dokumentów w projekcie, przygotowuje sprawozdania merytoryczne z realizacji zadań. Przygotowuje wskaźniki, wnioski o płatność w części postępu merytorycznego, scala je z częścią postępu finansowego otrzymaną z Księgowości. Organizuje biuro projektu, archiwizuje dokumentację projektu, rejestr personelu projektu SL, zabezpiecza dokumenty i dane osobowe.

W pracy koordynatora projektu wspiera go Rada Projektu składająca się z Partnera Projektu, specjalisty ds.diagnozy oraz specjalisty ds. standardów wsparcia psychotraumatologicznego. Spotkania Rady odbywają się średnio co 2 tyg – rada opiniuje procedury: komunikacji, decyzji, alokacji zasobów i zamówień oraz omawia bieżące problemy projektowe.

Koordynator dyżuruje dla Uczestników projektu w każdą środę w godzinach 08.00 - 09.30 w Biurze Projektu, mieszczącym się w Poradni na Starcie w Sopocie przy ul. Niepodległości 728/1.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Aleksandrą Kasprzak - osobą pierwszego kontaktu w Poradni na Starcie i Punkcie Konsultacyjnym w Sopocie pod numerem telefonu :   797 - 572 - 828