Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - aktywizacja zawodowa

 

Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – potraumatyczna aktywizacja zawodowa

Witamy na stronach poświęconych projektowi, jaki realizuje Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS pod tytułem Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno - zawodowej, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. dofinansowany z Funduszy Regionalnych. Oś Priorytetowa nr 6 - Integracja, Działanie nr 6.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie nr 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia i aktywności psychospołecznej wśród mieszkańców województwa pomorskiego, którzy doznają zaburzeń psychicznych, dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem w wyniku doświadczania traumatycznego wydarzenia. Ponadto projekt ma umożliwić polepszenie funkcjonowania społeczno – zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wzrostu motywacji do uzyskania i utrzymania zatrudnienia, wzrostu kompetencji osobistych, podniesienie poziomu adaptacji potraumatycznej w życiu rodzinnym i społecznym.

Planowane efekty:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu wsparciem zostanie objętych 540 osób, w tym 400 kobiet i 140 mężczyzn, którzy są zagrożeni ubustwem albo wykluczeniem społecznym. W grupie tej znajdzie się 84 osoby z niepełnosprawnością. Planowany efekt to znalezienie pracy dla min. 30 osób, jednakże wartość docelowa wynosi 52 osoby, ponadto 230 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, a 80 osób będzie poszukiwało pracy.

Wartość projektu: 7.125.415,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6.769.145,08 zł

Po szczegółowe informacje zapraszamy na podstrony projektu.