Warunki rekrutacji

Do kogo skierowany jest ten projekt

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym w szczególności dzieci i młodzież w wieku 0 – 6 lat, młodzież w wieku 12 – 21 lat oraz ich rodziny/opiekunowie prawni. Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają:

 • Rodziny, które borykają się z problemami (m. in. niepełnosprawności, zaburzenia psychiczne, problemy wychowawcze, z relacjami, komunikacją, rozstaniem/rozwodem) doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia;
 • Rodziny z dziećmi w wieku 0 – 21 lat borykającymi się z problemami m. in. rozwojowymi, psychicznymi, psychospołecznymi, uzależnieniami, samookaleczeniami, nerwicami, fobiami;
 • Rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci borykający się z powyższymi problemami;
 • Rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze, rodziny korzystające z PO PŻ

Beneficjentami projektu mogą zostać rodziny zamieszkałe na obszarze powiatu gdańskiego:

 • Pruszcz Gdański (gmina miejska i wiejska)
 • Przywidz
 • Pszczółki
 • Trąbki Wielkie
 • Kolbudy
 • Suchy Dąb
 • Cedry Wielkie