Pomoc Postpenitencjarna

 

OŚRODKI POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

w GDAŃSKU oraz w BYDGOSZCZY

dla osób opuszczających zakłada karne, areszty śledcze oraz członków ich rodzin

Realizacja przedmiotowych projektów, polega na otoczeniu osób opuszczających zakłady karny i areszty śledcze (oraz członków ich rodzin) wsparciem umożliwiającym im powrót do społeczeństwa oraz na rynek pracy. Zadanie opiera się na wielorakiej pomocy, które w całościowym ujęciu będą skuteczne celem osiągnięciu sukcesu projektu.

Z naszej pomocy można korzystać w okresie 3 miesięcy od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego (decyduje data wydania zaświadczenia o zwolnieniu z zakłądu/aresztu). Jeżeli pomocy udzielamy członkom rodziny osadzonego, wóczas okres 3 miesięcy jest liczony od osadzenia danej osoby w jednostce penitencjarnej.

Warunki udziału w projektach:

1. opuszczenie zakładu karnego/aresztu śledczego

2. posiadanie zaświadczenia o zakończeniu odbywania kary

Nasza pomoc opiera się na zasadzie kontraktu, oznacza to, że Stowarzyszenie  będzie udzielać pomocy materialnej jedynie w przypadku zobowiązania się Beneficjenta do rozwiązania swoich problemów prawnych, psychologicznych oraz w zakresie zawodowym, czyli Beneficjent nie uzyska pomocy materialnej, jeżeli nie będzie współpracował ze specjalistami projektowymi oraz nie będzie uczestniczył w zajęciach i konsultacjach. Pomagamy całościowo – nie tylko finansowo.
Aby umożliwić udział we wszystkich spotkaniach, zwracamy koszty dojazdu do naszego Ośrodka w Gdańsku lub Bydgoszczy.

Za obsługę Beneficjenta odpowiada specjalista ds. pomocy postpenitencjarnej, którego praca polega na rozpoznaniu jego potrzeb, w szczególności na określeniu jego sytuacji prawnej, materialnej oraz stanu psychicznego. W tym celu jest przeprowadzany szczegółowy wywiad z osoba, która zgłasza się po pomoc, aby odpowiednio dobrać różne formy pomocowe, które zakreślono w projekcie. W dalszej kolejności (poza pierwszym wywiadem) specjalista na bieżąco monitoruje przebieg udzielanego wsparcia przez poszczególnych specjalistów oraz dobiera, w miarę potrzeb, dalsze formy pomocy. Zależy nam na współpracy, aby pomoc była efektywna i rzeczywiście umożliwiła powrót do społeczeństwa.

Nasza pomoc polega na:

  1. zapewnieniu schronienia osobom opuszczającym zakład karny lub areszt śledczy przez okres 3 miesięcy od jego opuszczenia – poprzez opłacenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego wraz z mediami;
  2. udzielaniu pomocy prawnej, która obejmuje rozwiązanie nagłych problemów prawnych pojawiających się w związku z opuszczeniem zakładu karnego (aresztu śledczego);
  3. aktywizacji zawodowej poprzez nauczenie zasad prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz sporządzenia CV, odpowiedniego wyboru wykonywanej pracy z uwagi na cechy osobowości oraz poprzez pomoc w znalezieniu pracy w okresie 3 miesięcy od opuszczenia zakładu karnego (aresztu śledczego);
  4. wieloaspektowym programie przystosowywania do powrotu do społeczeństwa, na który składają się:
  1. spotkania w intensywnej grupie terapeutycznej, nastawionej na rozwiązanie problemów psychologicznych powstałych w związku z zerwaniem więzi społecznych oraz powstałych w związku z izolacją penitencjarną;
  2. warsztaty grupowe z przeciwdziałania przemocy oraz agresji są grupowe zajęcia psychoedukacyjne, które mają na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Oddziaływania koncentrują się na nauce odreagowywania negatywnych uczuć, radzenia sobie z własną i cudzą agresją poprzez wspieranie umiejętności komunikacji opartej na szacunku i kształtowaniu postawy do współpracy.Tematyka zajęć obejmować będzie treści edukacyjne związane z przyczynami i mechanizmami powstawania przemocy, a także trening umiejętności psychologicznych i społecznych, nakierowanych na budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększania świadomości własnych reakcji i potrzeb oraz wyznaczania adekwatnych granic w sytuacjach społecznych.Zajęcia uwzględniają indywidualne potrzeby uczestników i są dostosowywane do poszczególnych grup ze względu na wiek i specyfikę problemów. Dotyczy to grup dziecięco-młodzieżowych, rodzin osadzonych i kobiet opuszczających jednostki penitencjarne;
  3. zajęcia społeczności, fizjoterapii, muzykoterapii oraz arteterapii;
  4. zajęcia psychospołeczne nastawione na rozwoju własnych zasobów osobowościowych celem przezwyciężenia barier w funkcjonowaniu w społeczeństwie,są to warsztaty rozwojowe dotyczące takich zagadnień jak zarządzanie zmianą, czyli, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i trudnych, asertywność, czyli jak komunikować się otwarcie, z szacunkiem do siebie i innych, umiejętność radzenie sobie ze stresem, motywacja i osiąganie celów-jak rozpoznać swój styl motywacyjny i osiągać wyznaczone cele;
  5. udzieleniu pomocy materialnej poprzez opłacenie zakupu wyrobów medycznych oraz lekarstw, sfinansowanie kosztów zakupu żywności oraz przedmiotów osobistego użytku oraz sfinansowania innych zakupów uzależnionych od potrzeb indywidualnych naszego podopiecznego.