Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom

I. OGÓLNY OPIS PROJEKTU

Powierzone Stowarzyszeniu Interios zadanie polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw, w aspekcie prawnym, psychologicznym oraz materialnym. Te trzy sfery działań umożliwiają osobie pokrzywdzonej szybkie przeciwstawienie się problemom powstałym w związku z doznanym przestępstwem, co w dłuższej perspektywie przekłąda się na poradzeniu sobie z traumą powstałą w skutek przestępstwa, rozwiązaniem problemów prawnych powstałych w tym zakresie oraz powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, zarówno lokalnym jak i krajowym. Stowarzyszenie Interios realizuje zadanie nieprzerwanie od 2014 roku. Nasze działania są kompleksowe, dostosowane do potrzeb naszych Beneficjentów.

II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU

Świadczymy pomoc:

 1. prawną – udzielaną przez radców prawnych;
 2. psychoterapeutyczną – świadczoną przez psychologów i/lub psychoterapeutów w formie indywidualnych lub grupowych sesji terapeutycznych;
 3. asystencką osoby pierwszego kontaktu – mająca na celu bieżący monitoring naszego podopiecznego;
 4. mediacyjną;
 5. tłumacza językowego, migowego oraz przewodnika językowego;
 6. materialną:
 • dopłacamy do bieżących zobowiązań czynszowych i związanych z mediami dostarczanymi do mieszkania;
 • zapewniamy schronienie lub tymczasowe zakwaterowanie;
 • pokrywamy koszty opieki nad dziećmi do lat 3;
 • kierujemy na kursy lub szkolenia zawodowe;
 • zakupujemy wyroby medyczne, środki opatrunkowe;
 • zapewniamy koszty rehabilitacji;
 • wydajemy bony żywnościowe oraz towarowe;
 • zwracamy koszty dojazdów do naszych ośrodków i/lub punktów lokalnych;
 • organizujemy wypoczynek letni i zimowy małoletnich podopiecznych, w tym wyjazdy wraz z opiekunem prawnym.

III. GRUPA ODBIORCÓW ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Gruba odbiorców zadania jest zdefiniowana przez strukturę Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej i są to osoby które doznały przestępstwa oraz członkowie ich rodzin oraz druga grupa odbiorców to świadkowie przestępstw. Stowarzyszenie Interios przykłada wagę do ochrony jak najszerszych grup społecznych, w związku z czym np. kobiety po przemocy domowej będą korzystały ze wsparcia specjalistów kobiet. Stowarzyszenie Interios kieruje się zasadą niedyskryminacją w odniesieniu do żadnej grupy społęcznej, w związku z czym w Ośrodku oraz Punktach Lokalnych są przyjmowani wszystkie osoby pokrzywdzone, bez względu na płeć, rasę, status materialny czy wiek. Nasz Ośrodek w Słupsku jest przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wskazujemy, że nie ograniczamy się do żadnej kategorii przestępstw, a tym samym pomoc będzie udzielana szerokiej grupie osób. Obok samych osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadczymy pomoc na rzecz członków ich rodzin, najczęściej są to dzieci będące w domu w którym dochodzi do przemocy, ale również inni członkowie którzy również doznają skutków przestępstwa doznanego przez ich dzieci, małżonków czy rodziców. Ponad to każdy świadek przestępstwa może skorzystać z pomocy psychologa, który ewentualnie przygotuje do udziału w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym.

IV. KADRA PROJEKTU

Pomocy prawnej udzielają tylko i wyłącznie radcowie prawni. Pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej udzielają tylko i wyłącznie psychologowie, którzy uzyskali tytułmagistra psychologii.Osobami pierwszego kontaktu są prawnicy oraz byli policjanci.